Adfærdskodeks

Jet Sport Adfærdskodeks
Hos Jet Sport er redelighed og ansvarlighed kernen af den måde, hvorpå vi driver vores forretning. Vi har pligt til såvel som et stærkt ønske om at opføre os professionelt og med integritet i alle vores aktiviteter.

Vi sætter en ære i ansvarlighed og forventer, at vores leverandører i ikke mindre grad efterlever lignende principper. Igennem denne adfærdskodeks søger vi at skabe værdi for vores forretningspartnere, ansatte og samfundet, i hvilket vi udfører vores arbejde.

Jet Sport støtter ansvarlig virksomhedsdrift inden for anliggender som menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder og korruptionsbekæmpelse. Vi ønsker at samarbejde med leverandører, som på samme vis arbejder med henblik på fremmelse af etik og ansvarlighed.

Omfang
Denne adfærdskodeks gælder for leverandører af produkter og ydelser til Jet Sport, herunder moder- og datterselskaber, samt alle på enhver anden vis tilknyttede virksomheder. Leverandører skal forvente af deres direkte leverandører tilstrækkeligt foranstaltede procedurer til håndtering af disses kommercielle indvirkning på mennesker og samfund, og generelt sikre samme leverandørers overholdelse af de i denne adfærdskodeks anførte principper.

Krav til leverandører

Arbejdsmiljø
Leverandører forventes at sikre gode arbejdsforhold for ansatte og overholde til enhver tid gældende nationale regler og love.

Leverandører skal:

· Tage alle nødvendige skridt mod forhindring af ulykker og skader på arbejdspladsen.
· Sikre relevant træning af medarbejdere, føre bog over nærved-ulykker, oprette en sikkerhedsorganisation mv.
· Sikre, at ansatte ikke udsættes for skadelige processer, kemikalier, stoffer og lign.
· Sikre sunde og hygiejniske faciliteter for ansatte.
· Sikre adgang til rene og hygiejniske toiletter og badefaciliteter, som er passende for begge køn. 

Sociale forhold
Leverandører forventes at støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder samt minimere negativ indvirkning på disse.

Leverandører skal:

· Forbyde enhver form for moderne slaveri, herunder tvangsarbejde og menneskehandel.
· Forbyde børnearbejde.
· Understøtte ligestilling, fair behandling og retten til privatliv.
· Forebygge diskrimination, vold, trusler og chikane.
· Respektere retten til at organisere sig og til fælles forhandling. 

Miljø og klima
Leverandører forventes at være bekendte med og til enhver tid overholde gældende nationale miljølove og -bestemmelser relevante for disses aktiviteter, produkter og ydelser.

Leverandører skal:

· Påtage sig selvstændigt ansvar for og arbejde med henblik på reducering af direkte og indirekte CO2-aftryk i deres forsyningskæder.
· Påtage sig selvstændigt ansvar for og arbejde med henblik på reducering af energi- og vandforbrug, affaldsproduktion og udledning af drivhusgasser.
· Minimere brugen af begrænsede naturressourcer og skadelige stoffer.
· Overholde den til enhver tid gældende REACH-forordning og RoHS-direktiv.
· Minimere deres produkters direkte og indirekte miljøpåvirkning. 

Lovgivning
Leverandører forventes at overholde principperne og anbefalingerne i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Leverandører skal:

· Overholde til enhver tid gældende lovgivning, inklusive, men ikke begrænset til, lovgivning vedr. bestikkelse og korruption.
· Overholde til enhver tid gældende EU og US-krav om eksportkontrol og handelssanktioner.
· Overholde til enhver tid gældende lovgivning vedr. konfliktmineraler i Afsnit 1502 af The Dodd-Frank Act.
· Overholde EU’s generelle databeskyttelsesbestemmelser og –krav (GDPR). 

Opfølgning og overholdelse

Jet Sport forventer, at vores leverandører tager ansvar for korruptionsbekæmpelse og forebyggelse af negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljø og arbejdstagerrettigheder, og at dette sker i overensstemmelse med internationale retningslinjer for rettidig omhu.

Leverandører skal:

· Udpege og minimere negative indvirkninger på ovennævnte anliggende samt redegøre for, hvordan eventuelle negative indvirkninger håndteres; Dette i overensstemmelse med UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
· Underrette Jet Sport og redegøre for handlinger med sigte mod afslutning, forebyggelse og effektmindskelse af alvorlige indvirkninger på ovennævnte anliggender, såfremt leverandører forårsager, bidrager til eller kan sættes i forbindelse med samme.

Jet Sports aktiviteter og rettigheder
Jet Sport forbeholder sig retten til at verificere overholdelse af denne adfærdskodeks gennem self-assessment-formularer samt interne eller eksterne revideringer. Kontrolaktiviteter vil primært rettes mod leverandører, for hvem risikoen for manglende overholdelse af denne adfærdskodeks vurderes at være størst, og hvor samarbejde vurderes at ville resultere i ønskede, vedvarende udbedringer.

Jet Sport opfordrer leverandører til stadigt at udvikle sine indsatser til efterlevelse af internationale standarder og best practice.

Overholder leverandører ikke denne adfærdskodeks og udviser manglende villighed til samme, vil Jet Sport betragte det som misligholdelse af samarbejdet og forbeholde sig retten til at afslutte dette.