Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler behandling af personoplysninger i:

Jet Sport v/ Claus Bo Mørk
Blytækkervej 15
8800 Viborg
Kontaktperson: Karen Lyngs – Business Controller
Telefonnr.: 86 61 12 55
e-mail: karen@jetsport.dk
CVR nr.: 14 48 80 06
(Herefter benævnt ”Virksomheden”)Indledning:

Vi behandler dine personoplysninger i det tilfælde, hvor du retter henvendelse til virksomheden, med henblik på kunde- eller leverandørforhold. Vi indsamler oplysninger fra telefonisk kontakt til os, henvendelser igennem vores webshop, og hvis du som leverandør henvender dig til virksomheden.
Du er til enhver tid velkommen til at kontakte virksomheden på ovenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandling af oplysninger, eller andre sager der kan henføres til persondataretten.
Alle persondata behandles efter reglerne i dansk ret, og EU Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Oplysninger

Kunder:
Ved erhvervskundeforhold indhenter vi oplysninger om dig ved henvendelse til virksomheden. Oplysningerne indeholder navn, telefonnr. Og e-mailadresse, i nogle tilfælde indhenter vi også oplysninger om dit ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, virksomhedens adresse og virksomhedens CVR nr.
Udover ovenstående behandler virksomheden ikke personoplysninger om kunder, under et almindeligt kundeforhold. Såfremt vi har behov for at behandle yderligere oplysninger om dig, vil du blive orienteret herom, før vi indsamler oplysningerne.
Vi foretager i enkelte tilfælde indhentning af oplysninger om dig, fra offentlige registre. Du vil modtage besked herom efter indhentningen er foretaget, sammen med modtagelse af grundlag for indhentning af oplysningerne.
Vi behandler ikke fortrolige og/eller følsomme oplysninger om dig, i vores kundeforhold.

Leverandører:
Vi indhenter oplysninger om dig, hvis du er repræsentant for en af vores leverandører. Oplysningerne indeholder Navn, telefonnr. Og e-mailadresse. Derudover registrerer vi ikke nogen personoplysninger omkring dig indenfor dit ansættelsesforhold.
Vi registrerer vores leverandører med virksomhedsadresse, CVR. Nr. og i enkelte tilfælde registrerer vi repræsentantens stillingsbetegnelse, hvis denne er afgivet i vores øvrige kommunikation.
Vi behandler ikke fortrolige og/eller følsomme oplysninger om vores kontaktpersoner ved leverandører.

Medarbejdere:
Vi indhenter oplysninger om dig som medarbejder, op til og under din ansættelse hos os. Oplysningerne er navn, adresse, telefonnr., e-mail, stillingsbetegnelse, bankoplysninger, løn, størrelse på tøj og sko, med flere. Alle disse oplysninger er almindelige oplysninger som vi enten har fået af dig selv, eller hentet fra offentlige registre.
Vi behandler også oplysninger om CPR.nr., særlige sociale problemer og dine økonomiske forhold. Dette gør vi når vi skal indhente oplysninger til løn og lignende, og oplysningerne har vi fået fra dig ved ansættelsen.
Vi behandler få fortrolige oplysninger, herunder fagforeningsforhold, helbredsoplysninger ved sygdom, eventuelt genetiske eller biometriske data, hvis der skal foretages særlig indretning af arbejdspladsen eller tilsvarende. Hvis vi skal behandle andre fortrolige oplysninger om dig, vil du få særskilt besked.

Formål:
Formålet med behandling af personoplysninger om vores kunder, er identificering af kunden, med henblik på at kunne levere den aftalte ydelse, til dig som kunde. Dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra B, kontraktforhold.
Vi behandler derudover oplysninger om dig som kunde, med henblik på afregning af økonomi, og sporbarhed i virksomheden, og dokumentation for udført arbejde. Dette gør vi jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra F, legitim interesse.
Formålet med behandling af personoplysninger om vores leverandører, er kontinuerligt samarbejde med henblik på internt kendskab, registrering af økonomiske mellemværender og dokumentation for indgåede skriftlige aftaler. Dette gør vi ligeledes jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1, litra B, kontraktforhold og artikel 6 stk. 1 litra F, legitim interesse.
Formålet med behandlingen af personoplysninger om medarbejdere er opfyldelse af krav for myndigheder samt vores kontraktuelle forpligtelser for medarbejdere. Dertil foretager vi videregivelse af oplysninger til en række myndigheder og organisationer ved behandling af medarbejderoplysninger. Behandlingen af medarbejderes personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b, kontrakt, artikel 6 stk. 1 c, retlig forpligtelse og databeskyttelseslovens §12 stk. 2 jf. persondataforordningens artikel 9 stk. 2 b.

Videregivelse:
Vi videregiver dine oplysninger til vores databehandlere i alle tilfælde. Dette gør vi med henblik på at have et højt niveau af IT-sikkerhed, og sikkerhed mod tab af dine data.
Alle virksomhedens databehandlere arbejder under databehandleraftale, indgået med virksomheden, og der bliver foretaget løbende kontrol med overholdelse af IT-sikkerhed og ændringer hos vores databehandlere.
Databehandleraftaler kan fremlægges ved forespørgsel fra den registrerede.
I nogle tilfælde videregiver vi dine oplysninger til vores samarbejdspartnere med henblik på leverance af specifikke ydelser, som er efterspurgt af dig som kunde, i disse tilfælde bliver du orienteret om videregivelsen efter dette er sket, samt hvem der er modtager at dine oplysninger.

Opbevaring og behandling af oplysninger:
Virksomheden opbevarer dine oplysninger i vores IT-systemer. Alle data bliver registreret elektronisk med henblik på mulighed for fremsøgning af data, samt for at minimere risikoen for databrud.
Data der ikke modtages elektronisk, bliver overført til elektronisk version, hvorefter vi destruerer fysiske eksemplarer.
Vi foretager adgangsbegrænsning til dine persondata, det gør vi ved at ikke alle medarbejdere har adgang til alle data. De medarbejdere der arbejder med registrering og behandling af persondata i virksomheden følger instruks herom fra virksomhedens ledelse.

Opbevaringsperioder:
Vi opbevarer dine data, efter reglerne i bogføringsloven (5 år plus indeværende regnskabsperiode), samt anden relevant lovgivning. Såfremt dine data ikke anvendes til dokumentation for økonomi, vil dine data blive slettet senest 36 måneder efter seneste kontakt.
Ved garantistillelse overfor vores kunder, og fra vores leverandører, opbevarer virksomheden dine data indtil garantiperioden er udløbet plus op til 6 måneder.
Ved tvister opbevares dine data indtil sagen er afgjort og alle afgørelsens parametre er opfyldt for alle parter.

Henvendelser:
Vi behandler alle henvendelser vedr. persondata, og tilhørende politikker indenfor de fastsatte tidsfrister. Det betyder at vi besvarer din henvendelse omkring dine data ved først givne lejlighed, og uden ugrundet ophold.
Hvis vi ikke har nogle data liggende på dig, vil du få meddelelse herom ved denne eftersøgning i systemer.
Vi forbeholder os retten til at besvarelser på indsigtsbegæring, berigtigelse o.l. bliver behandlet indenfor 4 uger fra modtagelsen.Dine rettigheder:
I forbindelse med virksomhedens behandling af dine persondata har du nedenstående rettigheder.
- Retten til indsigt i hvilke data virksomheden har om dig, og hvordan de behandles.
- Retten til berigtigelse af forkerte oplysninger. Dog rettes der ikke i oplysninger der var korrekte på indsamlingstidspunktet.
- Retten til at blive slettet i vores systemer, samt få stoppet yderligere behandling.
- Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt det kan godtgøres at behandlingen ikke falder under formålets bemyndigelse.
- Retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)
Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside, i vejledningen herom. Benyt linket umiddelbart ovenfor.
Hertil er du velkommen til at rette henvendelse til virksomheden på ovenstående oplysninger ved øvrige relaterede spørgsmål..


Privatlivspolitik til jobansøgende

Denne privatlivspolitik omhandler behandling af personoplysninger i:Jet Sport v/Claus bo Mørk
Blytækkervej 15
8800 Viborg
Kontaktperson: Karen Lyngs
Telefonnr.: 86 61 12 55
e-mail: karen@jetsport.dk
CVR nr.: 14 48 80 06
(Herefter benævnt ”Virksomheden”)

Indledning:
Vi behandler dine personoplysninger når du aflevere jobansøgning til virksomheden. Vi indsamler oplysninger fra din egen ansøgning, dit vedlagte CV og vi kontakter i nogle tilfælde dine tidligere arbejdsgivere hvis dette er relevant. Alle ansøgninger skal afleveres elektronisk, hvorfor du også modtager denne tekst pr. mail.
Du er til enhver tid velkommen til at kontakte virksomheden på ovenstående oplysninger, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, behandling af oplysninger, eller andre sager der kan henføres til persondataretten.
Alle persondata behandles efter reglerne i dansk ret, og EU Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Oplysninger:
Vi indsamler dit navn, adresse, e-mail, telefonnr., Cv, og oplysninger om nuværende ansættelse.
Vi behandler IKKE oplysninger om dit CPR.nr. fagforeningsforhold eller andre ansættelsesrelevante oplysninger, ved modtagelsen af din ansøgning, med mindre du selv angiver dette i dokumenterne.
Vi behandler ikke fortrolige eller følsomme oplysninger om dig i ansøgningsprocessen.

Formål:
Formålet med behandling af personoplysninger for jobansøgere, er at finde den rette person med rette kvalifikationer til eventuel ansættelse i fremtiden.
Hvis der ikke er nogle stillinger ledige i virksomheden på nuværende tidspunkt, kan vi eventuelt gemme din ansøgning med henblik på senere brug.Videregivelse:
Vi videregiver ikke din ansøgning til andre virksomheder eller samarbejdspartnere. Vi opbevare dog de indsendte oplysninger i vores mail system og derfor er de placeret på vores hostingserver jf. den interne fortegnelse (artikel 30 fortegnelse).

Opbevaring og behandling af oplysninger:
Virksomheden opbevarer dine oplysninger i vores IT-systemer. Alle data bliver registreret elektronisk med henblik på mulighed for fremsøgning af data, samt for at minimere risikoen for databrud.
Data der ikke modtages elektronisk, bliver overført til elektronisk version, hvorefter vi destruerer fysiske eksemplarer.

Opbevaringsperioder:
Vi opbevarer din ansøgning i op til 6 måneder, såfremt vi finder den relevant for virksomheden.
Hvis vi ikke finder din ansøgning relevant for virksomheden indenfor en periode af 6 måneder vil den blive slettet indenfor denne periode.

Henvendelser:
Vi behandler alle henvendelser vedr. persondata, og tilhørende politikker indenfor de fastsatte tidsfrister. Det betyder at vi besvarer din henvendelse omkring dine data ved først givne lejlighed, og uden ugrundet ophold.
Hvis vi ikke har nogle data liggende på dig, vil du få meddelelse herom ved denne eftersøgning i systemer.
Vi forbeholder os retten til at besvarelser på indsigtsbegæring, berigtigelse o.l. bliver behandlet indenfor 4 uger fra modtagelsen.

Dine rettigheder:
I forbindelse med virksomhedens behandling af dine persondata har du nedenstående rettigheder.
- Retten til indsigt i hvilke data virksomheden har om dig, og hvordan de behandles.
- Retten til berigtigelse af forkerte oplysninger. Dog rettes der ikke i oplysninger der var korrekte på indsamlingstidspunktet.
- Retten til at blive slettet i vores systemer, samt få stoppet yderligere behandling.
- Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt det kan godtgøres at behandlingen ikke falder under formålets bemyndigelse.
- Retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)
Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside, i vejledningen herom. Benyt linket umiddelbart ovenfor.
Hertil er du velkommen til at rette henvendelse til virksomheden på ovenstående oplysninger ved øvrige relaterede spørgsmål.